Gebruiksvoorwaarden

Wij herinneren u er nogmaals aan dat het belangrijk is dat de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website aandachtig leest voordat hij spainhomes.com/nl bezoekt.

TEKCE OVERSEAS SA (hierna "SPAINHOMES", "wij" of "ons"), met maatschappelijke zetel te C / El Montículo, 8, 29631 Benalmádena in Malaga en CIF A93577369 is de eigenaar van het domein spainhomes.com/nl. Het e-mailadres via hetwelk de gebruiker contact kan opnemen met spainhomes.com/nl (hierna "de website") is info@spainhomes.com, voor het geval u contact wenst op te nemen.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE spainhomes.com/nl

SPAINHOMES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot haar website (spainhomes.com/nl) en/of de toegang tot de diensten die door haarzelf of door derden worden aangeboden, te weigeren of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die zich niet houden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden en/of eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

2. INFORMATIE OP DE WEBSITE, DE BIJWERKING EN WIJZIGING ERVAN

SPAINHOMES stelt alles in het werk en neemt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de online-ervaring van onze klanten, bezoekers of gebruikers van de Website bevredigend is, maar garandeert in geen geval de goede werking van de Website.

SPAINHOMES kan de inhoud van zijn website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, herzien of verwijderen. Dit recht omvat ook elke functie van de website, met inbegrip van het toegangsformulier, vormen van gegevensverzameling, het gebruik van landingspagina's, interactie met sociale netwerken of reclame, zonder enige verantwoordelijkheid op zich te nemen. SPAINHOMES streeft ernaar om nauwkeurige informatie op haar website te verstrekken zonder typografische fouten. Als op elk moment een dergelijke fout optreedt, zal SPAINHOMES onmiddellijk corrigeren zodra zij zich bewust wordt van het.

3. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN -BELEID

Wij verwachten van gebruikers van onze website dat zij onze intellectuele eigendomsrechten respecteren. SPAINHOMES is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de website, het ontwerp, de navigatiestructuur en de verschillende elementen waaruit deze bestaat. Hij beschikt ook over de exclusieve rechten van exploitatie in welke vorm dan ook, met name het recht van reproductie, distributie, mededeling aan het publiek en transformatie.

SPAINHOMES is de eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele of industriële eigendomsrechten op alle inhoud, informatie en elementen die de klant, bezoeker of gebruiker kan openen via de website (spainhomes.com/nl). De toegang tot de inhoud of elementen van de Website verleent de gebruiker in geen geval het recht om de inhoud of elementen van de Website te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te gebruiken of openbaar te maken, noch verleent het enige ander recht dat aan de eigenaar ervan toekomt.

Behalve met de voorafgaande en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van SPAINHOMES, is het ten strengste verboden om te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, exploiteren, reproduceren, publiekelijk communiceren, verzenden of distribueren, geheel of gedeeltelijk, de inhoud van de Website voor commerciële of openbare doeleinden.

Gebruikers of bezoekers kunnen informatie uit onze inhoud gebruiken door een link te plaatsen naar onze website of de bron zoals de website spainhomes.com/nl of de berichten delen door een link te plaatsen naar de website. Het is echter niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren en te plakken op andere websites of blogs zonder duidelijke toestemming van SPAINHOMES en zonder te verwijzen naar de bron als de website.

4. TAAL

Bij SPAINHOMES werken we in 10 talen. De gebruiker kiest zijn voorkeurstaal wanneer hij de website bezoekt en alle informatie op de website wordt weergegeven in de door de gebruiker gekozen taal. De taal waarin wij communiceren met onze klanten, de gebruikers van de website, het invullen van webformulieren zal in de gekozen taal zijn.

5. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij wijzen u op de voorwaarden waaraan uitsluitend moet worden voldaan indien u - als gebruiker - de inhoud van de website wenst te bekijken, af te drukken of gedeeltelijk te downloaden.

  • Het doel of de vorm van gebruik moet verenigbaar zijn met de doeleinden van de Website.
  • U mag alleen gegevens of informatie verkrijgen voor privé- en persoonlijk gebruik. In ieder geval mag u het niet gebruiken in de sociale media, op andere websites of diensten of in de pers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPAINHOMES, het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, transmissie of openbare communicatie is ten strengste verboden.
  • De tekst of afbeeldingen bij de afbeeldingen, iconen of foto's zijn onlosmakelijke onderdelen. Zo mogen de grafische voorstellingen, iconen of beelden van de website niet los van de tekst of van de andere beelden die erbij horen, worden gebruikt, gekopieerd of verspreid. Evenzo mag geen van de elementen of de inhoud van de website op enigerlei wijze worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPAINHOMES.

6. AFWIJZING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SPAINHOMES

a) Toegang tot de website of de inhoud ervan

SPAINHOMES spant zich voortdurend in om gebruikers of bezoekers een correcte toegang tot de Website te bieden en streeft ernaar de Website up-to-date te houden, maar garandeert niet dat er geen fouten of onderbrekingen zullen zijn bij de toegang tot de Website of de Inhoud ervan of dat de Inhoud up-to-date zal zijn.

SPAINHOMES zal zich inspannen om het probleem te verhelpen zodra zij zich bewust wordt van de fouten, verbindingsproblemen of het gebrek aan actualisering van de inhoud. Dit is echter alleen mogelijk als de oorzaken niet afhankelijk zijn van SPAINHOMES, de Website of de server en deze oorzaken niet belemmeren of verhinderen de uitvoering.

De toegang tot de Website en elk onvoorzichtig gebruik van de informatie op de Website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die zich toegang verschaft tot de Website. SPAINHOMES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade als gevolg van dit soort gebruik of toegang. Niettemin kan SPAINHOMES passende procedures tegen de gebruiker met de beschikbare rechtsmiddelen in te leiden en te zoeken naar compensatie voor de schade geleden door het merk, de website of SPAINHOMES.

b) Gebruikerssysteem- en beveiligingsfouten

SPAINHOMES stelt alles in het werk en neemt alle nodige maatregelen om te beschermen tegen virussen en om de technische veiligheid te waarborgen, maar garandeert niet dat de inhoud, gegevens, computersystemen en dergelijke vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

SPAINHOMES aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software) of aan de bestanden of documenten die erop zijn opgeslagen. Deze schade kan het gevolg zijn van een storing of een verouderde versie van de browser of van de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de Website.

c) Externe links en gelinkte inhoud

De SPAINHOMES website kan links bevatten naar websites van derden of webpagina's met betrekking tot haar activiteit of doelstellingen. Dit soort links zou de gebruiker wegleiden van onze website.

SPAINHOMES neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud gekoppeld aan zijn website of voor andere diensten die worden aangeboden via het, tenzij ze verband houden met hetzelfde, noch garandeert de afwezigheid van virussen of andere elementen die problemen kunnen veroorzaken in de hardware, software, documenten of bestanden van de gebruiker, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die door de gebruiker om deze reden.

In het geval dat een gebruiker, een klant of een derde van mening is dat de inhoud of diensten die worden aangeboden op de Website of op de gelinkte pagina's illegaal zijn of inbreuk maken op de eigendom of rechten van de gebruiker, een klant of een derde die aansprakelijk is voor schade, moet SPAINHOMES worden gecontacteerd via e-mail op info@spainhomes.com. In het bijzonder, als het gaat om;

  • Inhoud, diensten of activiteiten die door de Spaanse strafwet- en regelgeving als strafbaar kunnen worden aangemerkt,
  • Inhoud of activiteiten die de openbare orde of veiligheid, strafrechtelijke onderzoeken en de nationale defensie in gevaar kunnen brengen,
  • Inhoud of activiteiten die inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten.
  • Inhoud of activiteiten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, het beginsel van non-discriminatie en de bescherming van de gezondheid en van kinderen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven, evenals de mededelingen of waarschuwingen die erin of op onze Website worden vermeld. Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe te allen tijde te handelen in overeenstemming met de wet, de gebruiken en de eisen van goede trouw, en de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen die past bij de aard van de dienst waarvan hij gebruik maakt. U moet voorkomen dat acties of vormen van gebruik van de Website die de normale werking van hetzelfde, de eigendom of rechten van SPAINHOMES, van andere gebruikers of van derden in het algemeen kan beschadigen.

f. Opmerkingen en documentatie die door de gebruiker op de sociale media kanalen van SPAINHOMES kan worden gebruikt door SPAINHOMES. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht naargelang hij zichzelf als favoriet markeert of via het formulier dat elk netwerk instelt. Gebruikers kunnen hun rechten op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@spainhomes.com. Het gebruik van deze bijdragen mag niet leiden tot enige financiële of materiële tegenprestatie.

g. Gebruikers mogen de inhoud van de Website alleen delen via sociale netwerken met inachtneming van de auteurswet en in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Onze website bevat sociale netwerken en kan de gebruiker om te communiceren via hen, zoals FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN, en GOOGLE.

Als SPAINHOMES we gebruik maken van sociale media om te luisteren naar onze klanten, om hen te informeren, om hen te helpen, en om ervoor te zorgen dat ze veilig toegang tot onze diensten die worden geleverd door een professioneel team. En ook, dit zijn de media waarmee de gebruikers om hun mening te delen. Daarom streven wij naar een constructieve en respectvolle communicatie via de sociale media. Om deze reden presenteren wij hier onze regels, in aanvulling op die van onze website, die de communicatie via sociale netwerken regelen:

a. Sociale netwerken zijn openbare platforms, dus de gebruikers moeten dit in gedachten te houden, terwijl ze interageren in die platforms van SPAINHOMES. Ze moeten niet delen van persoonlijke gegevens, informatie of afbeeldingen die kunnen worden gebruikt tegen hen.

b. De te gebruiken taal in netwerken moet correct, constructief en respectvol zijn.

c. SPAINHOMES behoudt zich het recht voor om te elimineren, zonder recht op weerwoord, een bijdrage die:

Kan fundamentele rechten schenden, lasterlijk, discriminerend of bedreigend zijn voor andere gebruikers of SPAINHOMES of die illegaal is,
Verwerkt gegevens van derden zonder toestemming
Bekritiseert of diskwalificeert andere gebruikers of SPAINHOMES
Heeft tot doel de gebruiker te adverteren of prive-zaken te doen.
Is niet gerelateerd aan het thema van het kanaal, het merk, of SPAINHOMES producten en diensten
d. SPAINHOMES gebruikt zijn sociale netwerken om contacten te leggen, meningen uit te wisselen en constructieve debatten te voeren. Daarom mogen ze niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals claims, ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en oppositie) uit te oefenen of klachten in te dienen. Voor al deze onderwerpen kunt u specifieke aanwijzingen en manieren vinden op onze website en elk probleem oplossen door een bericht achter te laten op info@spainhomes.com. Er worden geen specifieke kwesties of controverses opgelost op sociale mediakanalen.

e. SPAINHOMES is alleen verantwoordelijk voor wat het publiceert op sociale media, in geen geval publicaties van derden zijn in haar verantwoordelijkheid.

f. De opmerkingen en documentaties die door de gebruiker in de SPAINHOMES social media kanalen kan worden gebruikt door SPAINHOMES. De gebruiker zal worden geïnformeerd als het zal worden gemarkeerd als een favoriet of via het formulier dat elk netwerk vaststelt. Op elk moment kunnen zij hun rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail info@spainhomes.com. Het gebruik van deze bijdragen zal geen enkele geldelijke of materiële tegenprestatie genereren.

g. De gebruiker kan de inhoud van de website alleen delen via sociale media door het Copyright Policy te respecteren in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

9. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De levering van de Website Diensten en/of Inhoud is voor onbepaalde tijd. Niettegenstaande het voorgaande kan SPAINHOMES op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig beëindigen, opschorten of onderbreken van de dienstverlening van de Website (geheel of gedeeltelijk) en / of een van de Diensten, zonder afbreuk te doen aan wat in dit verband is vastgesteld in de overeenkomstige specifieke voorwaarden.

10. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij informeren u dat de gegevens die wij ontvangen via de SPAINHOMES website wordt overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte, op ons hoofdkantoor in Turkije, Tekce Overseas Gayrimenkul AS Wij zijn bezorgd over de privacy van onze gebruikers en daarom nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen. Wij passen ook de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie toe voor de uitwisseling van informatie tussen onze groepsmaatschappijen. Op die manier heeft onze fabriek alle door de Europese Unie vereiste privacynormen geïmplementeerd, die te vinden zijn op Spain Homes Bescherming van Persoonsgegevens.

11. TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden en bepalingen van deze website vallen onder de Spaanse wetgeving en zijn voor alle doeleinden onderworpen aan de Spaanse rechtbanken.

SPAINHOMES, de bezoekers van deze website en elke andere persoon die gebruik maakt van een dienst die op deze website wordt aangeboden, zien uitdrukkelijk af van elke andere jurisdictie waarop zij aanspraak kunnen maken, onverminderd de jurisdictie die voortvloeit uit het ministerie van Justitie en het feit dat de rechtbanken van de stad Málaga bevoegd zijn om elk probleem op te lossen dat kan voortvloeien uit de interpretatie, toepassing en naleving van deze voorwaarden, evenals elke claim die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

* Dit document is bijgewerkt op 04 september 2019.